Projecte de Voluntariat del Reus rugbi club

El Reus Rugbi Club fundat el 2017, és l’hereu del Rugby Reus ( fundat el 1968), i de la Secció de Rugby del Reus Deportiu ( 1978 ).

La funció del Voluntari o Voluntària, és la d’oferir , una prestació voluntària, lliure i altruista de serveis esportius i socials, sense cap mena de contraprestació econòmica en benefici de tercers i per la millora de llur qualitat de vida, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals o privades del voluntari.

Les activitats que ha de desenvolupar, són bàsicament les de dirigir entrenaments i partits, fer xerrades i acompanyar l’equip al qual hagi estat designat.

El sentit de comptar amb Voluntaris i Voluntàries, es deu al fet que el Reus Rugbi Club és un Club esportiu de règim general i sense ànim de lucre. I per tant en aquest Club ningú percep retribucions econòmiques.

El perfil de les persones Voluntàries han de ser persones amb la titulació adequada a la seva feina que va a desenvolupar. Ser soci o sòcia o no de l’entitat, disposar o no de llicència federativa de la Federació Catalana de Rugbi, però obligatòriament ha de tenir el Certificat de no haver estat condemnat per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. Així mateix han de tenir principalment però no necessàriament estar vinculats al esport del Rugbi, a l’esport en general o realitzar tasques d’ajuda a la societat, humanitàries, etc……

Els Drets i deures de la persona voluntària es troben recollits i garantits a la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme. Els quals té l’obligació de haver llegit.

Els Estatuts així com el Reglament de règim Intern de l’entitat, vigents en cada moment, garanteixen els drets i els deures de les persones voluntàries. Els quals té l’obligació de haver llegit.

El Voluntari o Voluntària estarà coordinat per la Junta Directiva, i signarà un compromís amb el President o Presidenta, vigent de l’entitat. El/la qual serà el/la responsable de coordinació.

El procediment de selecció l’efectuarà la Junta Directiva mitjançant votació individual de cada Voluntari o Voluntària que es presenti.

L’entitat ha de preocupar-se que les persones voluntàries, es formin, dotar-los de les eines perquè puguin desenvolupar la seva activitat, i dirigir-les.

L’entitat farà una avaluació de la seva feina, i establirà mesures de millora que ajudin a reorientar-lo i adaptar-lo a les noves realitats i necessitats de l’entitat i del voluntariat al llarg del temps.